[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”100px”][vc_column_text]

MiCAR’s generelle forretningsbetingelser (05/2018)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle Digitale Platforme og tjenesteydelser bestilt af Kunden fra MiCAR ApS (hver for sig benævnt ”Part” og tilsammen benævnt ”Parterne”) som angivet på den relevante Aftaleformular underskrevet af Kunden og MiCAR, og nærværende vilkår udgør en integreret og fuldt ud inkorporeret del af en sådan Aftaleformular.

 1. Service bevilling. Efter betaling af abonnement og Kundens accept af Forhandleraftalen, bevilliger MiCAR, iht. MiCAR’s immaterielrettigheder (se pkt. 3), en fortløbende, ikke-eksklusiv, uoverdragelig adgang for Kunden til MiCAR’s Digitale Platform til kundens brug indtil aftalens ophør.  Den Digitale Platform bliver konfigureret specifikt for Kunden, som særskilt aftalt. MiCAR forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til Kunden.
 2. Begrænsninger. Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser iht. nærværende generelle vilkår. Kunden må ikke underlicensere, sælge, lease, udlåne, videresælge, distribuere, ændre eller modificere den Digitale Platform eller oprette afledte udgaver baseret på denne. I tilfælde af, at Kunden overdrager sin virksomhed, hvortil den Digitale Platform er konfigureret og anvendes, til en tredjemand, skal denne indgå en ny aftale med MiCAR for at kunne fortsætte brugen af den Digitale Platform. Hvis ikke, er MiCAR berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Kunden må kun bruge den Digitale Platform til egne data og aktiviteter.
 3. Ejerskab og immaterielrettigheder. Alle immaterielrettigheder til den Digitale Platform og tjenester skal forblive MiCAR’s og/eller deres leverandørers ejendom. Den Digitale Platform er beskyttet af ophavsretslove og international ophavsret samt andre traktater om immaterielrettigheder. Denne aftale om adgang til MiCAR’s Digitale Platform giver ikke Kunden ret til at lave forbedringer eller opdateringer til den Digitale Platform. Tredjemandsprodukter ejes af underleverandører til MiCAR eller andre tredjemænd og er beskyttet af ophavsretslove, internationale traktatbestemmelser og andre gældende nationale love. Hvis den Digitale Platform krænker en tredjemands immaterielrettigheder, skal MiCAR efter eget skøn og for egen regning enten (i) købe en licens, (ii) ændre platformen, så krænkelsen undgås, (iii) erstatte den Digitale Platform med væsentligt tilsvarende software eller (iv) hvis intet af ovenstående er rimeligt muligt, opsige licensen og tilbagebetale afgiften til Kunden. MiCAR skal holde Kunden skadesløs ved krav om, at den Digitale Platform krænker en tredjemands ovennævnte rettigheder, forudsat at Kunden straks informerer MiCAR skriftligt om kravet og giver MiCAR enekontrol til at forsvare og (eller indfri kravet). MiCAR hæfter dog ikke for et krav, der: a) Gøres gældende af en virksomhed, der udøver kontrol over Kunden, eller som er kontrolleret af Kunden, eller som kontrolleres sammen med Kunden; b) Skyldes brug af den Digitale Platform til et formål, som den ikke er udviklet eller godkendt til; c) Kunne have været undgået ved at bruge en tilsvarende Digital Platform, der blev frigivet og tilbudt Kunden.
 4. Betalingsbetingelser. Som modydelse for adgang til en kundetilpasset Digital Platform og løbende leverancer skal Kunden betale en oprettelse, et abonnement og en salgsbonus, som anført under Aftaleformularen. MiCAR har ret til at ændre priser ved at meddele det til Kunden tredive (30) dage, før de nye priser træder i kraft. Salgsbonus, oprettelse og abonnement opkræves i.h.t. Aftaleformularen. Herudover er Kunden ansvarlig for at betale lovpligtige afgifter. F.eks. Moms, lignende omsætningsafgifter og andre skatter og offentlige afgifter. Med mindre andet er aftalt i Aftaleformularen, er betalingsbetingelserne 14 dage fra modtagelse af faktura. Alle udestående forfaldne beløb skal tilskrives en årlig rente på ti procent (10%) eller den højest tilladte rente, som loven for forsinket betaling tillader. MiCAR er berettiget til at standse, annullere eller udskyde leveringer af tjenester uden forudgående varsel, i tilfælde af at Kunden ikke betaler et forfaldent beløb som aftalt.
 5. Databeskyttelse. Ved accept af Forhandleraftalen tiltræder begge parter samtidigt en Databehandleraftale som integreret del af aftalen (se http://micar.wpengine.com/databehandler-aftalen/). Heri bekræftes det, at kunden bevarer rettighederne til sine data, som Dataansvarlig, og MiCAR fungerer som Databehandler på Kundens vegne. Al MiCARs behandling af de personlige data og andre data, som Kunden tilvejebringer, skal være i overensstemmelse med instruktionerne fra Kunden, og Kunden skal overholde gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder Persondataloven (lov 2000-05-31 nr. 429 med senere ændringer) samt Persondataforordningen, også kaldet GDPR (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016) med ikraftrædelse d. 25. maj 2018. De informationer Kunden indtaster i den Digitale Platform eller på anden vis deler med MiCAR behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis 1) der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, 2) MiCAR har modtaget oplysningerne udenfor fortrolighed, 3) MiCAR bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, 4) MiCAR skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. MiCAR kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen. Data i den Digitale Platform kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer. Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan til enhver tid anvendes af MiCAR. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes kunders data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden eller dennes kunder kan identificeres. Kunden er forpligtet til at hemmeligholde bruger logins og kodeord til den Digitale Platform, så de ikke bliver kendt af uautoriserede brugere eller tredjeparter. MiCAR benytter en tredjepart, hosting center, som vært for den Digitale Platform og Kundens data – se nærmere information i Databehandleraftalen.
 6. Garanti. MiCAR garanterer at være berettiget til at give Kunden adgang til den Digitale Platform. MiCAR leverer standardløsninger iht. nærværende aftale og garanterer ikke, at brugen vil være uforstyrret, eller fejlfri eller egnet til Kundens formål, Platformen leveres ”som den er og forefindes”, og MiCAR fraskriver sig udtrykkeligt enhver anden garanti end den heri nævnte. Kunden skal udførligt beskrive defekter eller fejl detaljeret og skriftligt, såfremt Kunden ønsker at fremsætte påstand om defekt. MiCAR’s eneste forpligtelse og Kundens eneste misligholdelsesbeføjelse i tilfælde af fejl under garantien er, at MiCAR efter eget valg kan løse problemet, eller udskifte platformen eller dens komponenter eller give anvisninger i, hvordan fejlen og defekten kan omgås. Hvis MiCAR ikke kan løse problemet inden for en rimelig tid, kan Kunden opsige aftalen ved skriftlig meddelelse til MiCAR, og MiCAR skal refundere afgifter for tjenester, der allerede er betalt og som ikke er leveret, til Kunden. Med mindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalen, giver MiCAR ingen garanti, hverken lovbestemt, udtrykkeligt eller stiltiende med hensyn til den Digitale Platform, der leveres iht. nærværende aftale, og fraskriver sig udtrykkeligt alle andre garantier for salgbarhed, beskrivelse eller egnethed til et bestemt formål.
 7. Fortrolighed. Hver af Parterne skal opretholde fortroligheden og afstå fra at videregive eller bruge, til andre formål end i forbindelse med aftalen, alle eller dele af de fortrolige oplysninger, som den ene eller den anden part har videregivet i forbindelse med aftalen. Uanset bestemmelserne i nærværende paragraf har MiCAR ret til at føje Kunden til sin liste over referencer. MiCAR er berettiget til at offentliggøre meddelelser og pressemeddelelser i forbindelse med indgåelse af aftalen, med hensyn til oplysninger om værdien af ordren eller det pågældende projekt, de involverede parter og andre relevante oplysninger. Aftalens og ordreformularens indhold omkring priser, betingelser og betalingsbestemmelser er fortroligt og må under ingen omstændigheder videregives eller oplyses udenforstående parter.
 8. Ansvarsbegrænsning. Med undtagelse af grov uagtsomhed eller forsæt begrænser MiCAR og deres forhandleres, agenters, repræsentanters og medarbejderes ansvar på noget grundlag, det være sig kontraktligt eller erstatningsretligt, sig altid til erstatning for direkte skader forårsaget af den Digitale Platform eller tjenesterne, der er dokumenteret af Kunden, og som skyldes MiCAR’s forsømmelighed, op til et samlet beløb svarende til afgiftens samlede beløb eller prisen på andre varer eller tjenester, der er betalt af kunden og giver anledning til kravet. Ingen af parterne skal under nogen omstændigheder være ansvarlige for indirekte tab eller driftstab eller fortjeneste også selv om parten tidligere er blevet underrettet om muligheden for at et sådant tab eller en skade kunne opstå. ”Indirekte tab eller driftstab eller skadeserstatning” skal forstås som ethvert økonomisk tab, herunder uden begrænsning, alle direkte eller indirekte tab af fortjeneste, forventede besparelser, forretningsmuligheder, kontrakter, indtægter, tid eller goodwill eller tab eller skade på data. MiCAR har intet ansvar for skader, der kan henføres til tredjemands software, som bruges sammen med platformen, f.eks. operativsystemer, databasesystemer eller e-mail-systemer, eller på anden måde kan henføres til Kunden, eller defekter, der helt eller delvis er forårsaget af Kunden eller dennes personale.
 9. Løbetid og opsigelse. Aftalen træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen og forbliver gældende i en ubegrænset periode, indtil den Digitale Platform og alle tjenesterne iht. nærværende aftale udløber eller opsiges. Aftalen kan med mindre andet er aftalt i aftaleformularen opsiges med løbende måned + 1 måneds varsel af begge Parter, mod at Kunden erlægger samtlige skyldige oprettelse, salgsbonus, abonnement, afgift og/eller gebyrer straks og uden ophold, og meddeler MiCAR opsigelsen skriftligt. En part kan altid opsige aftalen skriftligt og øjeblikkeligt, hvis: a) Den anden part misligholder sine forpligtelser og ikke afhjælper inden 30 dage fra modtagelsen af skriftlig anmodning herom, b) den anden part tages under konkursbehandling, begæres konkurs, rekonstruktion indledes, eller på anden måde er erklæret insolvent, eller c) En force-majeure-begivenhed består i mere end seks (6) måneder. Ved opsigelse af aftalen, uanset årsag, accepterer Kunden at ophøre med at bruge den Digitale Platform og på anmodning at give MiCAR dokumentation for opfyldelsen af sine forpligtelser iht. nærværende aftale.
 10. Force Majeure. Hvis en part forhindres i at opfylde sine forpligtelser iht. Aftalen på grund af omstændigheder uden for dennes kontrol, som parten ikke med rimelighed kunne have forudset, da aftalen blev underskrevet, og som parten ikke kunne undgå eller overvinde, må parten udskyde tidspunktet for ydelsen og skal fritages for erstatningsansvar og andre sanktioner.
 11. Lovvalg og konfliktløsning. Disse generelle vilkår og aftalen skal være underlagt lovgivningen i det land, hvor MiCAR ApS er stiftet. Enhver tvist, strid eller fordring, der udspringer af eller i forbindelse med disse vilkår eller aftalen, eller misligholdelse, opsigelse eller ugyldighed deraf, der ikke kan løses mellem parterne, skal afgøres endeligt af de kompetente domstole i det land, hvor MiCAR ApS er stiftet. Intet heri skal forhindre en part i at søge om foreløbigt forbud eller andre retsmidler, som den pågældende lov måtte give mulighed for.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]